RESTful Web Servis Örneği (C#)

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Kaynak Kodu: RESTful Web Servis Ornegi

Not: WebApiConfig dosyasının içeriğinde   routeTemplate: “api/{controller}/{id}”, olan satır   routeTemplate: “api/{controller}/{action}/{id}”, şeklinde değiştirilmelidir.
Controllers klasörüne Web API Application Controller Class eklenmeli (örn: TestServiceController)
Get methodları [HttpGet] ön eki bulunmalı ve HttpResponseMessage dönüş türünde olmalıdır.
HttpResponseMessage dönüş türü için  var res = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK); ve  res.Content = new StringContent(“Dönüş değerleriniz”, Encoding.UTF8, “application/json”); şeklinde ekleme yapmanız yeterlidir.
TestService Controllerı olan ve Login method isimli bir örneğin dönüşünde Adres satırı http://localhost:50640/api/TestService/Login?email=&pass= şeklinde olur (api ön ekine dikkat)

Verilerin Json türü serilizasyonu için System.RunTime.Serialization kütüphanesi eklenmelidir.
Hata durumunda loglamalar için Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging (Nuget Manager EnterpriseLibrary.Logging aratınız) kütüphanesi eklenmelidir. Bu kütüphanin web config dosyasında configSections, loggingConfiguration ve enterpriseLibrary.ConfigurationSource sectionları altında loglama için konfigürasyon verileri bulunmaktadır.

Detay olarak web confige connectionStrings ve appSettings eklenmiş yazılar nasıl alınır örneği de bulunmaktadır.