Matlab Temel Matris Operatörleri

Temel işlemler:

a(:) a matrisinin sütunlarının ard arda dizilmesinden oluşan bir sütun vektör oluşturur.
a(:,i) a matrisinin i. sütununu alır.
a(j,:) a matrisinin j. satırını alır.
a(:,i)=[] a’nın i. sütununu siler.
a(i,:)=[] a’nın i. satırını siler.
a(:,[i j]) a matrisinin i ve j. sütununu alır.
a([i j],:) a matrisinin i ve j. satırını alır.
e=a:b:n a, (a+b),…,n sayılarından oluşan bir satır vektör oluşturur.
inv(a) Bira kare matrisinin tersini (inversini) alır.
a’ a matrisinin devriğini (transpozesini) alır.
det(a) a matrisinin determinantını hesaplar.
diag(a) Bir kare a matrisinin köşegen elemanlarını bir sütun vektöre atar.
rand 0 ile 1 arasında sayı üretir.a ile b arasında mxn boyutlu matris oluşturmak için b+a-b(rand(m,n)).
zeros(m,n) m×n boyutlu sıfır matrisi oluşturur.
ones(m,n) m×n boyutlu elemanları “1” olan matris oluşturur.
eye(m) m×m boyutlu birim matris oluşturur.
pascal(z) z boyutunda pascal üçgeni oluşturur.
magic(k) 1 il k*k arasındaki sayılardan oluşmuş, k*k boyutunda eşit satır ve sütun toplamına sahip matris olur.
trace(x) Bir x matrisinin izi.
eig Özdeğer ve özvektör bulma.
rem x-y.*fix(x./y) demektir.
mod x-y.*floor(x./y) demektir.
find Verilen koşula uygun elemanların indislerini verir.

Temel istatistiksel komutlar:

Bu komutlar matrise uygulanırsa sütun sütun işlem yapar.
max(a) Bir a vektörünün en büyük elemanını gösterir.
min(a) Bir a vektörünün en küçük elemanını gösterir.
[m,i]=max(a) Bir a sütun vektörünün en büyük elemanını(m) ve bunun satır numarasını verir.
[m,i]=min(a) Bir a sütun vektörünün en küçük elemanını(m) ve bunun satır numarasını verir.
length(a) a matrisinin sütun sayısını verir. a bir vektör ise sonuç, a vektörünün eleman sayısıdır.
[m,n]=size(a) a matrisinin satır sayısını(m) ve sütun sayısını(n) verir.
size(a,1) a matrisinin satır sayısını verir.
size(a,2) a matrisinin sütun sayısını verir.
sort(a) Bir a vektörünün elemanlarını küçükten büyüğe sıralar.
sort(a,2) Bir a matrisini satır satır küçükten büyüğe sırala demektir.
sum(x) Bir x vektör elemanlarının toplamı.
prod Verilerin çarpımını hesaplar.
mean(x) Bir x vektör elemanlarının ortalaması.
median(x) Bir x vektör elemanlarının orta değeri.
std Standart sapma.
geomean Geometrik ortalama.
harmmean Harmonik ortalama.

Matematiksel operatörler:

+ Toplama
Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
^ Üst alma
.* Elemanter çarpım
./ Elemanter bölme
.^ Elemanter üst alma
a+b Boyutları aynı olan a ve b matrisini toplar.
a-b Boyutları aynı olan a ve b matrislerinin farkını alır.
a*b Sütun sayısı m olan a matrisiyle satır sayısı m olan b matrisini çarpar.
a/b b düzenli kare bir matrisse (determinantı sıfırdan farklıysa), aynı boyutlu a matrisiyle; a*inv(b)işlemini yapar.
a.*b Boyutları aynı olan a ve b matrislerinin elemanlarını karşılıklı olarak çarpar.
a./b Boyutları aynı olan a ve b matrislerinin elemanlarını karşılıklı oranlar.
sqrt Kök alma
abs Mutlak değer
rats Kesirli gösterim

Mantıksal operatörler:

& Ve
| Veya
~ Değil
/ Bölme

Karar operatörleri:

> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyük eşittir
<= Küçük eşittir
== Eşittir
~= Eşit değildir

Sayı yuvarlatma fonksiyonları:

fix Sıfıra yuvarlatma.
floor Negatif sonsuza yuvarlatma.
ceil Pozitif sonsuza yuvarlatma.
round En yakın tam sayıya yuvarlatma.

Trigonometrik fonksiyonlar:

sin,cos,tan,cot,sec,csc Trig. Fonksiyonlar.
asin,acos,atan,acot,asec,acsc Ters Trig. ifadeler.
sinh,cosh,tanh,coth,sech,csch Hiperbolik gösterim.
asinh,acosh,atanh,acoth ,asech,acsch Ters hiperbolik gösterim.

Logaritmik fonksiyonlar:

log Doğal logaritma. Yani varsayılan e tabanındadır. 10 tabanında 2’nin gösterimi: log (10)2 şeklindedir.
exp Eksponansiyel. e’nin 100 kuvveti exp(100) şeklindedir.

Sabit terimler:

pi Pi sayısı.
eps 2.2204e-016 sayısı.
inf Sonsuz (belirsiz) ifadesi.
NaN Sayı Değil.
i veya j İmajiner birim.
realmin En küçük kayan nokta.
realmax En büyük kayan nokta.

Karmaşık sayı işlemleri:

Karmaşık sayıların genel formatı a+bi, a-bi, a+b*i şeklinde olabilirken, a+ib şeklinde olamaz.

abs Mutlak değer alır.
angle Faz açısı.
conj Karmaşık eşlenik.
imag Karmaşık sanal kısım.
real Karmaşık gerçel kısım.

Metin (karakter dizisi) (string) fonksiyonları:

char(a) Sayısal a dizisini, karakter dizisine dönüştürür.
double(a) Karakterlerden oluşan a dizisini, sayı dizisine dönüştürür.
eval(a) a metnini Matlab ifadesi olarak tanımlar.
num2str Sayılardan oluşan değeri stringe(metne) dönüştürür.
st2num Rakamlardan oluşan stringi sayıya dönüştürür.
strcat Stringleri yatay olarak birleştirir. Ard arda ekler.
strvcat Stringleri dikey olarak birleştirir.

Yazdırma fonksiyonları:

fprintf  Bir ifadenin yazdırılması.
sprintf  Bir ifadenin bir karakter dizisine atanması.
disp Bir ifadenin ekran çıktısı olarak gösterilmesi.

sprintf ve fprintf komutlarında kullanıbilicek özel formatlar şunlardır.
\n Yeni satıra geç.
\r Enter ekle.
\t Tab ekle.
\b Geriye doğru bşr karakter sil.
\\ \ karakteri.
%% % karakteri.

Dizge içine değişken eklemek için % işareti ile eklenecek değişkenin tipine bağlı olarak şu karakterler kullanılabilir.
c Tek bir karakter.
d Ondalıklı sayı.
e,E Üstel sayı.
f Kayan noktalı sayı.
o Octal sayı.
g,G En uygun gösterim(e veya f arasondan).
s String.
x,X Hexadecimal.